Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.musky-muskareni.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Objednávku je také možno zaslat elektronickou poštou nebo telefonicky. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou platné vždy v momentě objednávky! U zboží v akci platí cena pouze do vyprodání zásob!
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží, včetně poštovného a balného.

Dostupnost zboží

V případě nákupu položek, které jsou skladem, je dostupnost kontrolována elektronickým systémem

Dodavatel nezaručuje dostupnost položek zboží, které jsou realizovány ze skladů externích dodavatelů (uvedeno u jednotlivých položek).

V případě objednání zboží prostřednictvím telefonu nebo elektronickou poštou není dostupnost zboží zaručena.

Objednávka slouží k rezervaci zboží. Na základě převzaté objednávky je zboží pro zákazníka rezervováno až do převzetí zboží zákazníkem nebo do okamžiku zrušení objednávky.

 

Zrušení objednávky
Dodavatel může bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Dodavatel zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy (viz článek 5. odstoupení od smlouvy) bez udání důvodů do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.

 

2. Zaslání zboží

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické „potvrzení o přijetí objednávky do systému“ dodavatele, ale je jím elektronicky zaslané potvrzení označené jako „potvrzení objednávky“ či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude odesláno v závislosti na zvoleném způsobu dopravy dle nabídky uvedené v elektronickém obchodě.

 

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České Republiky dle nabídky v elektronickém obchodě.

Na Slovensko je možné dodání na dobírku (při objednávce do 2999 CZK je účtováno poštovné a balné ve výši 130 CZK, v případě objednávky nad 3000 CZK není poštovné a balné účtováno).

Na Slovensko je možné dodání při platbě předem (při objednávce do 1999 CZK je účtováno poštovné a balné ve výši 100 CZK, v případě objednávky nad 2000 CZK není poštovné a balné účtováno).

Na území Evropské unie je poštovné a balné účtováno na základě vzájemné dohody.

 

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, platbou formou poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje a po té zboží doručí. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a případně i návod k použití výrobku.

 

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci "Doprava".

 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

3. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Zboží je zákazníkovi rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. Dodavatel kontaktuje zákazníka za účelem dohody o termínu a místě převzetí zboží. Osobní odběr se provádí v sídle, či provozovně dodavatele.


V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem. Právo zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy zůstává nedotčeno viz článek 5. Odstoupení od smlouvy.

 

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba, v případě, že není v délce 24 měsíců, je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ), Záruční doba pro podnikatele je stanovena vzájemným písemným ujednáním.

 

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.musky-muskareni.cz, elektronickou poštou na adresu  jisi@jisi.cz zašle popis závady na výrobku a  uvede typ výrobku a číslo prodejního dokladu. Do pěti pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to i v případě, že si zvolí osobní odběr.

Právo dodavatele na odstoupení. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění do 14 dnů.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že ve výše uvedené lhůtě (14 kalendářních dnů od převzetí zboží)  zajistí odeslání nebo předání plnění (zboží) dodavatele.

 

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu, případně její část, za vrácené zboží,  nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet zákazníka nebo po dohodě v sídle nebo v provozovně dodavatele.

 

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.


6.Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Náklady zákazníka(poštovné) na vrácení chybně dodavatelem odeslaného zboží je dodavatel povinen zákazníkovi uhradit.

 

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem (maximálně 6x ročně)  obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na jisi@jisi.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky, případně tuto skutečnost označí ve své registraci v internetové aplikaci.

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.musky-muskareni.cz.